Informacje o Czasopiśmie
Dla Autorów
Dla Recenzentów
O Czasopiśmie
 

 
Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ, PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
2013: 3.00
Index Copernicus:
2012: 4.60
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN
 
Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 roku, w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy. Patronat nad czasopismem sprawuje Instytut Nauk o Zdrowiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
 
Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim lub angielskim.
 
Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę pielęgniarstwa w:
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • neuropediatrii
 • neurogeriatrii
 • neuropsychiatrii
 • neuroonkologii
 • intensywnej opiece neuro
 • neurorehabiliatacji
 • neuropsychologii
 • jakości życia chorych ze schorzeniami układu nerwowego
 • jakości opieki medycznej/pielęgniarskiej, satysfakcji z opieki
 • organizacji i zarządzaniu

Wersja on-line czasopisma dofinansowana w 2013 roku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na działalność upowszechniającą naukę

Czasopismo indeksowane w/Journal is indexed in: Index Copernicus Journal Master List, Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL

Strona główna |  Aktualny numer |  Archiwum |  Dla Autorów |  Dla Recenzentów |  Informacje o czasopiśmie |